Wednesday, 28 August 2013

கணனி (COMPUTER) ஆங்கில வார்த்தைக்கு என்ன.....!

கணனி (COMPUTER) ஆங்கில வார்த்தைக்கு  என்ன அர்த்தம் தெரியுமா?


நாம் எத்தனையோ ஆண்டுகளாக கணனியை (COMPUTER) பயன்படுத்தி வருகிறோம். ஆனால் இன்னும் சிலருக்கு கணணியின் (COMPUTER) ' முழு அர்த்தம் தெரியவில்லை. அவர்களுக்காக இதை கொடுக்கின்றேன்.

C - கட்டளை / தலைமை / கட்டளையிடு (Command)
C - வழக்கமான / சாதாரணமான / பொதுவான (Common)
O - சார்ந்த (Oriented)
M - இயந்திரம் (Machine)
P - குறிப்பாக (Particularly)
U - பயன்படுத்தப்படும் (Used for)
T - வர்த்தகம் / வியாபாரம் (Trade)
E - கல்வி மற்றும் (Education and)
R - ஆராய்ச்சி / பரிசோதனை (Research)
நன்றிகள்.